Πληροφορίες – Εγγραφή

Προϋποθέσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι των ΑΣΕΙ οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία (μετά τη λήψη του πτυχίου τους).
Λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων και των σημαντικών απαιτήσεων του προγράμματος, εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής φοιτητών.
Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η αξιολόγηση του φακέλου (βιογραφικό, συστατικές επιστολές, κλπ.) των υποψηφίων, η συνέντευξη, από ειδική επιτροπή καθηγητών και πιθανή εξέταση, αν κριθεί απαραίτητη. Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Προϋπηρεσία (χρόνος, ποιότητα)
  • Βαθμός πτυχίου – μεταπτυχιακές σπουδές
  • Συστατικές επιστολές
  • Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του προγράμματος

Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου είναι η τουλάχιστον τριών χρόνων πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητας τους κατά το διάστημα 13 Μαρτίου 2017 έως και 31 Μαΐου 2017. Ώρες υποβολής αιτήσεων Δευτέρα-Πέμπτη από τις 14:00 – 18:00, Παρασκευή 11:00 – 14:00 (27/04 έως και 04/05 το κτίριο θα είναι κλειστό). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:

  • Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες επισυναπτόμενες σε αυτή.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Δύο(2) συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων.
  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, πρωτότυπα ή επικυρωμένα.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Παράβολο 40€ (Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ/σμού 110/48007964)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: Τηλ: 210-8828474, 210-8203638 Fax: 210-8828474 email: MBAExecutive@aueb.gr
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος των διδάκτρων καθορίζεται από τη Διατμηματική Επιτροπή. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα δίδακτρα του εκάστοτε εξαμήνου πριν την έναρξή του.