Δομή

Δομή

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κατηγορίες μαθημάτων:

  1. τα υποχρεωτικά/μαθήματα κορμού και
  2. τα κατ’ επιλογήν μαθήματα καθώς και τη διπλωματική εργασία.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν:

  • το βασικό επιστημονικό υπόβαθρο όλων των επιμέρους τομέων της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (όπως Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πληροφορική, Επιχειρησιακή Στρατηγική κλπ.)
  • Τις γενικές διοικητικές ικανότητες, όπως ηγετικές ικανότητες, ικανότητες λήψης αποφάσεων, στρατηγικής σκέψης, κλπ.

Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να καλύπτουν τις γνώσεις και τις ικανότητες – ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους εξειδίκευσης – που χρειάζονται τα στελέχη για να διοικήσουν αποτελεσματικά.

Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα δίδουν τη δυνατότητα στους φοιτητές είτε να εμπλουτίσουν το εύρος των γνώσεων και ικανοτήτων τους με διαφορετικά μαθήματα, είτε να εξειδικευθούν περισσότερο σε κάποιο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων επιλέγοντας μαθήματα του συγκεκριμένου τομέα. Τέτοιοι τομείς είναι οι:

  • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διοικητικά Συστήματα και Διοίκηση Πληροφοριών
  • Στρατηγική Διοίκηση

Η διπλωματική εργασία εποπτεύεται από συγκεκριμένο καθηγητή και το θέμα της μπορεί να αφορά συγκεκριμένο ζήτημα της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται ο φοιτητής. Η εργασία υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής διδασκόντων. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτούνται δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, έξι (6) κατ’ επιλογήν και η διπλωματική εργασία.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την έναρξη του Προγράμματος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr
τηλ: 210 8828474, 210 8203638 
φαξ: 210 8828474

Log in